Gen định hình bắp tay giảm mỡ bắp tay, Gen nịt băp tay sau hút mỡ