Aó gen nịt bắp tay sau hút mỡ, gen định hình y tế bắp tay hút mỡ tay nách